Stel cookie voorkeur in

Groep 4

In dit stukje wil ik u op de hoogte brengen van het huidige programma van groep 4. Ik hoop dan  op een fijne samenwerking. Heeft u vragen, dan bent u natuurlijk van harte welkom.

Snappet
Ieder kind heeft een eigen tablet. Daarop maken ze de opdrachten voor Rekenen, Taal, Spelling, Technisch lezen, Woordenschat en Begrijpend Lezen. Voordeel van het werken met Snappet is dat de kinderen direct zien of ze een opgave goed of fout hebben gemaakt. De leerkracht kan tijdens de les al zien wie er extra aandacht nodig heeft. Na de basisopgaven gaan de kinderen verder met opdrachten die aansluiten bij hun eigen niveau. De leerkracht kan per kind doelen toevoegen waar nog aan gewerkt kan worden. Op deze manier kan er meer oefenstof op maat aangeboden worden.

Lezen
Technisch lezen. We werken drie keer per week met de methode Estafette. Dit jaar ligt de nadruk op vloeiend en vlot lezen. Voor Begrijpend Lezen werken we met Nieuwsbegrip. Iedere week werken we met actuele teksten. Er is altijd een aflevering van het Jeugdjournaal bij, speciaal voor Nieuwsbegrip gemaakt. Op andere dagen werken de kinderen op de computer of tablet zelfstandig aan de aanvullende opdrachten en  woordenschatoefeningen. Hiernaast hebben we een nog werkboekje begrijpend lezen van Cito.
Vrij lezen uit de schoolbibliotheek doen we ook regelmatig. Natuurlijk blijft het van belang dat er thuis ook (voor)gelezen wordt.

Rekenen
We werken met de vernieuwde methode van Wereld in getallen. We gaan door met het automatiseren van de sommen tot en met 20. We leren rekenen met tientallen en de bewerkingen tot 100.
Nieuw in groep 4: de tafels. We leren ze aan en proberen ze zo te oefenen dat er een tafeldiploma gehaald kan worden. Hierbij kunt u thuis ook helpen. Dat wordt zowel op school als thuis flink oefenen! Dit is de volgorde: 2, 10, 5, 1, 0, 3, 4, en 6. Daarna ook 7,8 en 9 voor een goede start in groep 5.
In de projecttaken komen meten, tijd en geld aan de orde. Ook dit kan thuis praktisch geoefend worden. Klokkijken komt digitaal en analoog aan de orde.

Taal / Spelling
Vanaf groep 4 gaan we aan de slag met Taal Actief. In tien thema’s wordt taal en spelling aangeboden. Thuis kunnen de spellingwoorden op de computer geoefend worden met behulp van het programma BLOON. (bij elk thema zetten we nieuwe woorden klaar). De kinderen leren hier op school mee omgaan. Tijdens het oefenen kun je meteen zien of je het goed gedaan hebt. Deze woorden komen ook in de dictees in de groep. Een aantal keer per jaar schrijven de kinderen een tekst (verhaal) in een apart schrift.

Zaakvakken
We werken met Topondernemers. Dit is een digitale methode waarbij aardrijkskunde, biologie en geschiedenis in thema’s worden aangeboden. De kinderen leren hierbij de vaardigheden van de 21st Century Skills. Dit zijn vaardigheden die de kinderen nodig hebben in hun verdere leven.

Catechese
Tijdens deze lessen werken we uit de methode Trefwoord. Soms lezen we alleen bijbelverhalen. Ook doen we een project rondom de Eerste Communie. Alle kinderen van groep 4 doen op school mee met het project. De communicanten volgen een aantal extra lessen bij de parochie. Een excursie naar de bakker en naar de kerk hoort ook bij het project. Het grote feest is op een zondag in april of mei.

Schoolreisje/ Excursie
Groep 4 gaat natuurlijk op schoolreis.
Ook gaan we een keer naar een museum of theater buiten de school.

Engels
Een keer in de 2 weken staat Engels op het rooster. Hier worden op eenvoudige wijze de alledaagse dingen zoals tellen, de kleuren, de seizoenen, eten en drinken en het benoemen van voorwerpen aangeleerd. De methode die we hiervoor gebruiken heet Take it Easy.

Schrijven
We leren in groep 4 het schrijven van de hoofdletters. In de tweede helft van het jaar gaan we ze ook toepassen. We werken met de methode Pennenstreken.

Gym
Groep 4 is volop in beweging niet alleen tijdens de gymles van de vakleerkracht, maar ook tijdens spelles. v
In principe is de gymles tot de herfstvakantie op ons mooie sportveld achter de school. Vanaf na de herfstvakantie tot 1 april gymmen de kinderen in de sporthal. 

Creativiteit
Natuurlijk wordt er aandacht besteed aan muziek, tekenen en handvaardigheid. Voor muziek werken wij met de methode Metropole.

Sociaal- emotionele ontwikkeling
We werken in alle groepen met een methode voor sociale vaardigheden genaamd Kwink. Ook hebben we een methode waar aandacht besteed wordt aan relaties en seksualiteit. Hiermee hopen we op een veilige en vriendelijk schoolklimaat voor de kinderen. De kinderen leren nadenken over het eigen gedrag en dat van de omgeving. Hoe kunnen we het samen gezellig maken?  De groepsvorming wordt extra gestimuleerd door de inzet van de methode Taakspel.

Rapport en portfolio
In het portfolio kunt u zien waar uw kind trots op is. Een aantal keer per jaar mogen de kinderen hier iets instoppen. Hiermee leren ze reflecteren op hun eigen werk. Dit portfolio blijft op school. Het rapport gaat twee keer mee.

Contact met ouders
Er zal dit jaar naast de ouderavonden een aantal keer “Kom in de klas” georganiseerd worden. U mag dan op bezoek komen in de groep. Uw kind laat u dan zijn/haar portfolio zien en vertelt wat het geleerd heeft. U krijgt de mogelijkheid om hierop in te tekenen.
 


 

Dit zijn wij