Stel cookie voorkeur in

Leerjaar 4

In dit stukje wil ik u op de hoogte brengen van programma van groep 4. Ik hoop op een fijne samenwerking. Heeft u vragen, dan bent u natuurlijk van harte welkom.

Alles in één

We werken met de methode Alles-in-één. Dit is een methode voor samenhangend onderwijs, waarbij de verschillende vakken geïntegreerd worden aangeboden. In groep 4 wordt ook taal, spelling en technisch lezen met behulp van deze methode aangeboden. Er wordt thematisch gewerkt. ’s Morgens ligt de nadruk op taal, spelling, lezen en rekenen (Snappet) en ’s middags wordt er gewerkt aan de creatieve opdrachten. Er zijn vijf thema’s per jaar waar we met de hele school aan werken. De kinderen lezen ook regelmatig in boeken uit de schoolbibliotheek. Natuurlijk blijft het van belang dat er thuis ook (voor)gelezen wordt.

Rekenen

We werken volgens de doelen met Snappet. We gaan door met het automatiseren van de sommen tot en met 20. We leren rekenen met tientallen en de bewerkingen tot 100. Nieuw in groep 4: de tafels. We leren ze aan en proberen ze zo te oefenen dat er een tafeldiploma gehaald kan worden. Hierbij kunt u thuis ook helpen. Dat wordt zowel op school als thuis flink oefenen! Dit is de volgorde: 2, 10, 5, 1, 0, 3, 4, en 6. Daarna ook 7,8 en 9 voor een goede start in groep 5. In de projecttaken komen meten, tijd en geld aan de orde. Ook dit kan thuis praktisch geoefend worden. Klokkijken komt digitaal en analoog aan de orde. Naast de gewone rekenlessen worden er geregeld spellen van Met Sprongen Vooruit gedaan. Zo leren de kinderen ook op een andere manier de sommen.

Snappet

Ieder kind heeft een eigen tablet. Daarop maken ze de opdrachten voor Rekenen. Voordeel van het werken met Snappet is dat de kinderen direct zien of ze een opgave goed of fout hebben gemaakt. De leerkracht kan tijdens de les al zien wie er extra aandacht nodig heeft. Na de basisopgaven gaan de kinderen verder met opdrachten die aansluiten bij hun eigen niveau. De leerkracht kan per kind doelen toevoegen waar nog aan gewerkt kan worden. Op deze manier kan er meer oefenstof op maat aangeboden worden.

Catechese

Tijdens deze lessen werken we uit de methode Trefwoord. Iedere ochtend starten we met een moment. Ook doen we een project rondom de Eerste Communie. Alle kinderen van groep 4 doen op school mee met het project. De communicanten volgen een aantal extra lessen bij de parochie. Een excursie naar de bakker en naar de kerk hoort ook bij het project. Het grote feest is op een zondag in april of mei.

Engels

Een keer in de 2 weken staat Engels op het rooster. Hier worden op eenvoudige wijze de alledaagse dingen zoals tellen, de kleuren, de seizoenen, eten en drinken en het benoemen van voorwerpen aangeleerd.

Schrijven

We leren in groep 4 het schrijven van de hoofdletters. In de tweede helft van het jaar gaan we ze ook toepassen. We werken met de methode Pennenstreken.

Gym

Groep 4 is volop in beweging, niet alleen tijdens de gymles van de vakleerkracht, maar ook tijdens de spelles op dinsdag. In principe is de gymles op donderdag tot de herfstvakantie op ons mooie sportveld achter de school. Vanaf na de herfstvakantie tot 1 april gymmen de kinderen in de sporthal.

Creativiteit

Natuurlijk wordt er aandacht besteed aan muziek, tekenen en handvaardigheid. We sluiten hierbij zoveel mogelijk aan bij de thema’s waar we binnen Alles in één mee bezig zijn.

Sociaal- emotionele ontwikkeling

We werken in alle groepen met een methode voor sociale vaardigheden genaamd Kwink. Ook hebben we een methode waar aandacht besteed wordt aan relaties en seksualiteit. Hiermee hopen we op een veilige en vriendelijk schoolklimaat voor de kinderen. De kinderen leren nadenken over het eigen gedrag en dat van de omgeving. Hoe kunnen we het samen gezellig maken? De groepsvorming wordt extra gestimuleerd door de inzet van de methode Taakspel.

Rapport en portfolio

In het portfolio kunt u zien waar uw kind trots op is. Een aantal keer per jaar mogen de kinderen hier iets instoppen. Hiermee leren ze reflecteren op hun eigen werk. Dit portfolio blijft op school. Het rapport gaat twee keer mee.

Schoolreisje/ Excursie

Groep 4 gaat natuurlijk op schoolreis. Ook gaan we een keer naar een museum of theater buiten de school.

Contact met ouders

Er zal dit jaar naast de ouderavonden een aantal keer “Kom in de klas” georganiseerd worden. U mag dan op bezoek komen in de groep. Uw kind laat u dan zijn/haar portfolio zien en vertelt wat het geleerd heeft. U krijgt de mogelijkheid om hierop in te tekenen.

Dit zijn wij

Groep 4

Juf Annika