Stel cookie voorkeur in

Leerjaar 5

Op deze pagina kunt u lezen wat we dit jaar in groep 5 gaan doen.

Snappet
Dit jaar wordt volop gebruikt gemaakt van de methode Snappet, waarbij gewerkt wordt met speciale tablets. Op deze tablets kunnen de kinderen opdrachten maken voor rekenen, taal , spelling en (begrijpend) lezen. Kinderen en leerkrachten krijgen tijdens het werken direct informatie over de prestaties. Er kan dus vlot passende hulp gegeven worden. Na de basisopdrachten kan iedereen verder op het eigen niveau, waarin veel oefenstof op maat geboden wordt.

Lezen
We werken, net als in groep 4, met een methode voor technisch lezen: Estafette. Drie keer per week staat dit op het rooster. Met Estafette wordt er in drie niveaus lesgegeven. De sterke lezers gaan kort na de introductie zelf aan de slag, de gemiddelde lezer doet een deel van de les mee en de zwakkere lezer volgt de les onder begeleiding van de leerkracht. De nadruk met Estafette ligt op het vloeiend en vlot lezen van teksten en woorden. In de klas bieden we ook regelmatig verschillende vormen van vrij lezen aan (leesboeken, informatieve boeken, stripverhalen, etc.). Het is van belang dat de kinderen thuis ook regelmatig hardop blijven lezen!
Voor begrijpend lezen worden vooral de teksten van Nieuwsbegrip behandeld. Dit zijn lessen die iedere week op internet verschijnen en waarbij wordt ingegaan op actuele onderwerpen. Bij Nieuwsbegrip hoort ook altijd een aflevering van het Jeugdjournaal die speciaal hiervoor is gemaakt. De kinderen vinden dit altijd erg interessant. Omdat de teksten en vragen in het begin nog vrij lastig zijn worden er veel onderdelen samen gedaan. Later in het jaar zal er meer met duo´s en groepjes worden gewerkt. Om het lezen zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen wordt incidenteel ook gewerkt met verhalen, gedichten en lessen uit de methode Blits.

Rekenen
In groep 5 staat aanvankelijk het automatiseren/de beheersing van de tafels centraal. Blijft u thuis ook goed s.v.p. oefenen met de tafels. De kinderen leren optellen en aftrekken met grotere getallen, sommen maken tot 1000 en getallen herkennen tot 10.000. Sommen tot 100 worden op een bepaald moment zelfs al zonder hulpmiddelen gemaakt. De kinderen leren deeltafels (18:3= 6) en ook de tafels worden uitgebreid met tientaltafels (20x7). Verder komen meten, geldrekenen en klokkijken ( ook digitaal) aan bod. Het blijkt dat als kinderen thuis ook regelmatig het klokkijken oefenen dit hen erg helpt…

Taal/Spelling
Dit jaar werken wij via Snappet met de methode Taal Actief. We zijn enkele weken met een bepaald blok/thema bezig. Dan volgt er een toets en daarna werken de kinderen aan herhalings- of verrijkingsstof. Er zijn dagelijks oefeningen van de spellingscategorieën in een speciaal schrift. Er worden zo stap voor stap meer spellingregels aangeleerd. De vorderingen worden bekeken d.m.v. signaal- en controledictees. De spellingslijsten kunnen ook thuis op de computer geoefend worden met behulp van het programma BLOON. We raden de kinderen aan de woorden zeker twee keer per week thuis te oefenen.

Woordenschat
Er wordt doorlopend aandacht besteed aan woordenschat. Dit gaat door middel van de methode van Taal Actief, de woorden van Nieuwsbegrip, Estafette en Topondernemers. Het is van belang dat de woorden in een context worden aangeboden. Het presenteren/bespreken van een boek of het behandelen van een nieuwsbericht hoort bij deze oefening. De kinderen leren ook woordenboeken te gebruiken.

Schrijven
Zeker bij het regelmatig gebruik van tablets blijft het methodisch schrijven van groot belang.
De kinderen schrijven in hun methodisch schrijfwerkboek Pennenstreken. Ze leren tussen smallere lijnen schrijven. Het belang van de hoofdletters wordt benadrukt en de leesbaarheid van de geschreven teksten. Ook wordt er geoefend op het tempo en een juiste houding tijdens het schrijven.

Zaakvakken
De groepen 4 t/m 8 werken met de methode Topondernemers. Het is een digitale methode waarbij de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en biologie in thema’s in samenhang worden aangeboden. Het leuke hiervan is dat we met de hele school een aantal thema’s schoolbreed kunnen behandelen. De methode is erop gericht dat de kinderen zelfontdekkend bezig zijn. Zij gaan leren hoe je aan informatie kunt komen over een bepaald onderwerp en hoe je dit vervolgens kunt verwerken en/of presenteren. Er wordt tijdens Topondernemers gebruik gemaakt van computers, laptops en Ipads. De kinderen zijn veel in tweetallen of groepjes aan het werk. De rol van de leerkracht verandert hier ook in. Van sturende rol veranderen wij in een coachende rol. Van elk thema worden ook boeken verzameld en materialen tentoongesteld.

Engels
We werken vanaf groep 1-2 met de methode ‘Take it Easy’. Tijdens de Engelse les wordt er voornamelijk Engels gesproken door de leerkracht. Bij de lessen maken we gebruik van het digibord. Dan kijken en luisteren de kinderen naar een native speaker, zodat de uitspraak van Engelse woorden in een keer goed geleerd wordt. In het werkboek staan opdrachten die variëren tot vragen beantwoorden over filmpjes tot gesprekjes in tweetallen.

Catechese:
Elke dag is er een drempelmoment. Gedurende het hele schooljaar vormt de methode Trefwoord de leidraad. Daarnaast worden ook bijbelverhalen en toepasselijke gedichten voorgelezen. Christelijke feesten zoals Kerstmis, Pasen en Pinksteren krijgen uiteraard extra aandacht.

Creativiteit
Iedere week is er aandacht in de klas voor muziek, handvaardigheid en tekenen. Soms lopen de opdrachten parallel aan de thema’s van Topondernemers.of projecten (bijvoorbeeld de Kinderboekenweek). Er zijn ook wel eens optredens (Spot aan) en tentoonstellingen.

Sociaal-emotioneel
Er wordt schoolbreed gewerkt met de methode Kwink voor sociale vaardigheden. Het thema is zichtbaar door een poster en wordt in de nieuwsbrief vermeld. Ook zijn wij gestart met een methode waarbij aandacht wordt besteed aan relaties en seksualiteit. Er wordt veel aandacht besteed aan de omgang met elkaar en wat voor effect dit heeft op anderen. De groepsvorming wordt extra gestimuleerd door de inzet van de methode Taakspel.

Gymnastiek
Op donderdag en vrijdag hebben de kinderen gym. Deze les wordt tot de herfstvakantie door de vakleerkracht gegeven op het sportveld achter de school. Na de herfstvakantie gymmen we in de sporthal de Tulp.

Excursies en schoolreisje
Dit jaar gaat groep 5 een aantal keer op excursie. Zo brengen wij gewoonlijk een bezoek aan de Eendenkooi in Warmond of aan een museum in Leiden. Het jaarlijkse schoolreisje maken we samen met groep 4. Voor het vervoer doen we graag een beroep op u!

Rapport en portfolio
In het portfolio kunt u zien waar uw kind trots op is. Een aantal keer per jaar mogen de kinderen hier iets instoppen. Hiermee leren ze reflecteren op hun eigen werk. Dit portfolio blijft op school. Het rapport gaat twee keer mee.

Contact met ouders
Er zal dit jaar naast de ouderavonden een aantal keer “Kom in de klas” georganiseerd worden. U mag dan op bezoek komen in de groep. Uw kind laat u dan zijn/haar portfolio zien en vertelt wat het geleerd heeft. U krijgt de mogelijkheid om hierop in te tekenen.

leerkrachten

Groep 5

Juf Angela van der Lans

Groep 5/6

Juf Lita, juf Elise en juf Michelle