Stel cookie voorkeur in

Leerjaar 7

Snappet
Ook dit jaar wordt er volop gebruikt gemaakt van de methode Snappet, waarbij gewerkt wordt met speciale tablets. Op deze tablets kunnen de kinderen opdrachten maken voor taal, spelling, rekenen en (begrijpend) lezen. Het voordeel van het werken met Snappet is dat de kinderen direct zien of ze iets goed of fout hebben gedaan als ze een opgave gemaakt hebben. De leerkracht kan tijdens de les dus al zien wie er nog extra aandacht nodig heeft. Na de basisopgaven gaan kinderen met opdrachten die aansluiten bij hun eigen niveau verder. De leerkracht kan ook per kind of groep doelen toevoegen waar nog aan gewerkt moet worden. Er kan op deze manier veel meer oefenstof op maat aangeboden worden.

Rekenen
Een groot deel van de stof richt zich op het verdiepen van breuken en het metriek stelsel (omtrek, oppervlakte, inhoud), het werken met kommagetallen en het aanleren van procenten. Ook de onderlinge samenhang tussen deze onderdelen vormt een belangrijk leerdoel.
Staartdelingen en vermenigvuldigsommen worden geautomatiseerd en we streven naar geleidelijke verkorting en vereenvoudiging van de bewerkingen en de notatie.

Lezen
In de klas bieden we verschillende vormen van vrij lezen aan (leesboeken, informatieve boeken, stripverhalen, etc.). Groep 7 heeft geen Estafette als leesmethode meer.
Naast het technisch lezen staat er informatieverwerking en begrijpend / studerend lezen op het programma. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van methoden Cito-trainer, Blits en Nieuwsbegrip. Deze laatste methode gaat steeds uit van actuele onderwerpen.

Taal (spelling/woordenschat)
We werken verder met de methode Taal Actief. Er komen 10 thema’s aan de orde. Bij elk thema wordt een aantal dicteewoorden dagelijks geoefend. We maken hierbij ook gebruik van het BLOON-programma, waarbij kinderen thuis (en op school) op de computer spelling kunnen oefenen. Oefenstof met deze woorden kan ook als huiswerk worden meegegeven.
Verschillende belangrijke spellingsregels (categorieën) worden aangeleerd of uitgebreid.
De werkwoordspelling, het ontleden en het woord benoemen zullen intensief worden geoefend. .
Woordenschat wordt geoefend is samenhang met de dicteewoorden van de thema’s.
Dit jaar komt iedereen ook aan de beurt voor een boekbespreking.

Zaakvakken
in de groepen 3 t/m 8 werken met de methode “TopOndernemers” (Onlineklas Zaakvakken). De kinderen werken op een eigentijdse manier aan geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek. Deze vakken zijn voortaan onderling verweven. Het centrale idee is: wat kinderen zélf ontdekken, onthouden ze beter. Er wordt gebruikt gemaakt van leerkaarten, digiborden en iPads/computers. De kinderen worden getraind in o.a. samenwerken, informatie verzamelen, presentaties houden en info-posters maken.
Regelmatig zullen alle groepen met hetzelfde thema werken.
Groep 7 krijgt Engels vanuit de methode ”Take it easy”. Deze methode wordt al enkele jaren als doorlopende lijn in groep 1 t/m 8 gebruikt.
Naast een bescheiden schriftelijke beheersing van de woordenschat en de grammatica, zal vooral het leren (en durven) spreken in de Engelse taal centraal staan. Regelmatig worden opdrachten/toetsen als huiswerk opgegeven.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
In alle groepen wordt er gewerkt met de methode Kwink. Dit is een methode voor sociaal-emotioneel leren. Deze methode leert kinderen zichzelf goed te kennen, hun grenzen te ontdekken, zich in te leven in anderen, goed met anderen om te gaan en verantwoorde keuzes te maken.

Ook maken wij ook gebruik van het boek: "effectief en affectief lesgeven aan pubers", waarmee we de bij de puberteit behorende ontwikkelingen bespreekbaar maken.

Daarnaast volgen we het lesprogramma "Relaties en Seksualiteit" .

Huiswerk / dag- en weektaken
Wekelijks komen er huiswerkopdrachten voor rekenen, taal, Engels en begrijpend lezen.
Het leren plannen wordt klassikaal geoefend. Het werken met weektaken wordt verder geoefend. De kinderen leren hun werk te plannen en steeds zelfstandiger opdrachten uit te voeren.

Verkeersexamen
In april wordt het theoretisch verkeersexamen afgenomen. Op een later tijdstip volgt het praktisch examen in het eigen dorp. De kinderen kunnen dan tijdens een uitgezette fietsroute hun vaardigheden tonen. Wie slaagt, ontvangt een mooi verkeersdiploma. Regels en situaties worden behandeld en geoefend met behulp van de Jeugdverkeerskrant en computerprogramma’s. Oefenopdrachten worden ook als huiswerk meegegeven.

Kinderpostzegelactie
Zoals gewoonlijk mogen de leerlingen van groep 7 en 8 ook dit jaar weer meedoen met de Kinderpostzegelactie (start eind september). De opbrengst gaat naar leeftijdsgenoten in binnen- en buitenland die het niet gemakkelijk hebben. We hopen dat ook dit jaar weer veel kinderen als vrijwilliger willen meedoen aan deze landelijke actie.

Rapport en portfolio
De kinderen krijgen dit jaar twee keer hun rapport.
De portfoliomappen blijven dit jaar op school. De kinderen zullen daar regelmatig iets in stoppen waar ze trots op zijn. Tijdens de “Kom in de klas” momenten kunt u de map inkijken.
We vinden het leuk als u zich voor deze momenten inschrijft zodat u kunt zien hoe het met uw kind in de klas gaat.

Excursies/gastlessen
Ook dit jaar gaan we soms op pad voor kunstprojecten en/of zaakvakken of komt er iemand een gastles geven op school. Bij excursies is hulp van ouders in verband met vervoer en/of begeleiding heel welkom !

Klassenouders
Elke groep heeft twee klassenouders. Zij kunnen assisteren bij o.a. feesten en excursies. Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers!

Wij hopen u hiermee een kleine indruk te hebben gegeven van het programma in groep 7.

 

leerkrachten

Groep 7

Juf Angela en juf Ellen