Stel cookie voorkeur in

Leerjaar 8

Welkom op de informatiepagina van groep 8!

Op deze pagina kunt u lezen wat we dit jaar in groep 8 gaan doen.

Snappet
Ook dit jaar wordt er volop gebruikt gemaakt van de methode Snappet, waarbij gewerkt wordt met speciale tablets. Op deze tablets kunnen de kinderen opdrachten maken voor taal, spelling, rekenen en (begrijpend) lezen. Het voordeel van het werken met Snappet is dat de kinderen direct zien of ze iets goed of fout hebben gedaan als ze een opgave gemaakt hebben. De leerkracht kan tijdens de les dus al zien wie er nog extra aandacht nodig heeft. Na de basisopgaven gaan kinderen met opdrachten die aansluiten bij hun eigen niveau verder. De leerkracht kan ook per kind of groep doelen toevoegen waar nog aan gewerkt moet worden. Er kan op deze manier veel meer oefenstof op maat aangeboden worden.

Taal
Taal Actief Taal is opgebouwd uit 10 overkoepelende thema's van drie weken elk. Per jaargroep sluit de uitwerking van deze thema's aan bij het ontwikkelingsniveau en de belevingswereld van de kinderen.

Een thema van taal bestaat uit basislessen en differentiatielessen. De basislessen duren twee weken. Aan het begin van de derde week van het thema wordt een taaltoets afgenomen, waarna in de rest van die week de differentiatielessen worden gegeven.

Spelling
Net als Taal kent Taal Actief Spelling per jaargroep 10 thema's van elk drie weken. Een thema van Spelling bestaat ook uit basislessen en differentiatielessen. Aan het begin van het blok wordt een signaaldictee afgenomen. Op grond daarvan worden in de basislessen al differentiatie toegepast.

Uitgangspunt van de lessen spelling zijn 61 spellingcategorieën (klik hier , kijk vervolgens onder het kopje spelling)

Bij werkwoordspelling gaat het om de vorming van de werkwoorden in zowel de tegenwoordige als de verleden tijd als ook de voltooid deelwoorden.
Er wordt gebruik gemaakt van een schema. Deze hebben de kinderen op een gelamineerd vel in hun kastje. Ook hangt dit op het doelenbord in de klas. Aan de hand van dit schema kan de juiste vorm van het werkwoord gevonden worden.

Stellen
Om de week staat stellen wel op het rooster. Dit gaat om een verwerking tijdens de weektaak of een verwerking van een taalles. In een apart schrift worden stelopdrachten (opstellen) gemaakt.

Hoewel het schrijven van een foutloze tekst voor alle kinderen uitgangspunt is, worden niet alle fouten in een tekst aangestreept, dit om de tekst leesbaar te houden.

De originaliteit bij het schrijven van een tekst wordt gestimuleerd. De tekst moet er verzorgd uitzien. Het maken van een fraaie tekening ter illustratie wordt dan ook aangemoedigd!

Rekenen
Wij gebruiken de methode “De Wereld in Getallen”. De verwerking is op de Snappet. Het fijne hieraan is dat iedere leerling op zijn/haar eigen niveau aan de verwerking van de les kan starten.
De eerste vier dagen van de week zijn vaste lessen. Op vrijdag vindt het inoefenen, toepassen en herhalen plaats. Deze les geeft ook ruimte om de weektaak af te ronden en waar nodig extra instructie te bieden.

Hoe ziet een rekenles er nu uit?
Eerst krijgen alle kinderen instructie van de leerkracht met behulp van het lesboek. De kinderen werken tijdens de instructie zoveel mogelijk actief mee. Dit kan zijn door middel van een situatie die wordt neergezet, het automatiseren, een quiz, een spel etc.

De sterke rekenaars mogen al versneld aan de slag. Zo hebben zij meer tijd om op hun eigen niveau in het plusgedeelte te werken en kunnen zij verder met bijvoorbeeld het Pluswerkboek voor extra uitdaging (op papier!)

Daarnaast is er voor de zwakke rekenaars in elke les een verlengde instructie uitgewerkt. Dit gebeurt aan de instructietafel onder begeleiding van de leerkracht.
De kinderen mogen gebruikmaken van hulpmiddelen: tastbaar materiaal, modellen, schema’s. Tegelijkertijd wordt in de instructietijd gewerkt aan het loskomen van de hulpmiddelen en het verkorten van de oplossingsstrategie.

Na afloop van ieder blok wordt er getoetst. De toets bestaat uit drie onderdelen:
- minimumtoets (toetsing van de minimumdoelen)
- projecttoets (toetsing van de doelen uit de projectlessen)
- basistoets (toetsing van de basisdoelen)

De week na de toets is speciaal bedoeld voor herhaling en verrijking.

Begrijpend lezen en studievaardigheden

Nieuwsbegrip is een methode die uitgaat van actuele teksten. Door de actualiteit van de teksten is de betrokkenheid van de kinderen groter dan bij teksten die niet actueel zijn. Hierdoor wordt het vak begrijpend lezen leuker gevonden dan bij het gebruik van niet actuele teksten.

Blits
Voor het onderdeel studievaardigheden wordt o.a. de methode Blits ingezet. Deze methode behandelt de 4 onderdelen van studievaardigheden:

  1. omgaan met studieteksten
  2. gebruiken van informatiebronnen (waaronder internet!)
  3. kaartlezen
  4. lezen van schema’s, tabellen en grafieken

Vrij lezen
Regelmatig krijgen de kinderen de gelegenheid „vrij? te lezen in een boek uit onze schoolbibliotheek. Dit jaar zijn we gestart met een soort spel om de kinderen te motiveren. We lezen de wereld rond! Iedere bladzijde die wordt gelezen is een kilometer waard. Met de klas bepalen we het land waar wij heen gaan reizen. De hoofdstad van dat land is de plaats waar wij dan heengaan. De kinderen gaan tevens opzoek naar informatie over dat land (aantal inwoners, bekende steden, toeristische plekken, eten en drinken, munteenheid etc.). Zo breiden zij én hun kennis over de wereld uit én zij werken aan hun leeskilometers.

Schrijven
In groep 8 is er voor schrijven geen speciale methode. Wel wordt er in het schriftelijk werk gelet op:

  • verzorging
  • regelmatig handschrift:

Zaakvakken
De groepen 4 t/m 8 werken met de methode TopOndernemers. Het is een digitale methode waarbij de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek e in thema’s in samenhang worden aangeboden. Het leuke hiervan is dat we met de hele school een aantal thema’s schoolbreed kunnen behandelen. De methode is erop gericht dat de kinderen zelfontdekkend bezig zijn. Zij gaan leren hoe je aan informatie kunt komen over een bepaald onderwerp en hoe je dit vervolgens kunt verwerken en/of presenteren. Er wordt tijdens TopOndernemers gebruik gemaakt van o.a. technische hulpmiddelen als computers, laptops en Ipads. De kinderen zijn veel in tweetallen of groepjes aan het werk.


Tevens houden de kinderen dit jaar een spreekbeurt over een onderwerp naar keuze en maken zij verschillende werkstukken tijdens het vak TopOndernemers. Ook maken zij een werkstuk wat los staat van deze methode over een onderwerp naar keuze. Hier zit een vaste opbouw aan verbonden en een beoordelingsformulier. Deze krijgen de kinderen t.z.t. ook uitgereikt.

Engels
We beschikken over een methode, die geheel gebruikt maakt van het digitale bord, waarbij de kinderen ook les krijgen van de digi-teacher. De methode heet “Take it easy”.
De lessen van Take it easy hebben een vaste structuur. De leerlingen maken kennis met een thema via een filmpje of lied. Take it easy biedt luister- en spreekopdrachten aan in de vorm van een dialoog, cartoon of spel.

Verkeer
Schoolbreed volgen wij de lessen van School op Seef. In deze lessen krijgen de kinderen theorie en gelijk daarop praktijkgerichte opdrachten die zij zelf moeten uitvoeren.

Gymnastiek
Op maandagmiddag hebben de kinderen gym. Deze les wordt tot de herfstvakantie door de vakleerkracht gegeven op het sportveld achter de school. Na de herfstvakantie gymmen we in de sporthal de Tulp. De kinderen komen op de fiets naar de gymzaal. Zij zorgen dat zij om13.30u aangekleed en wel in de gymzaal staan. De gymles duurt tot 14.30u. De leerkracht van groep 3 neemt de kinderen vervolgens mee terug naar school.

Sociaal-emotioneel
Er wordt schoolbreed gewerkt met de methode Kwink voor sociale vaardigheden. De methode leert kinderen zichzelf goed te kennen, hun grenzen te ontdekken, zich in te leven in anderen, omgaan met anderen en verantwoorde keuzes te maken. Het thema wordt zichtbaar gemaakt in de klas door een poster en wordt tevens in de nieuwsbrief vermeld.

Daarnaast maken wij gebruik van een lesprogramma “Relaties en seksualiteit”. Er wordt veel aandacht besteed aan de omgang met elkaar en wat voor effect dit heeft op anderen.

Vormsel groep 8
Vormsel dient een bewuste keuze te zijn van kind en ouders. In Voorhout worden de voorbereidingen hiervoor in de kerk gedaan. Vanuit de parochie is er een werkgroep die het project begeleidt. Alle leerlingen gaan mee naar start van dit project. We krijgen een speurtocht en een spel in de kerk waar wij ook uitleg krijgen over het Vormsel. Voor de vormelingen zijn er extra buitenschoolse activiteiten in de Roef. De informatieavonden vinden plaats op 15 en 21 november dit jaar.

Uitjes in groep 8
Begin groep 8 gaan wij op schoolkamp. Dit kamp is ten eerst belangrijk voor de groepsvorming. De activiteiten die wij doen zijn gebaseerd op samenwerken en nieuwe dingen leren. Ook is het natuurlijk erg gezellig om een paar dagen met elkaar op stap te zijn. Het wordt ieder jaar wel als een hoogtepunt gezien in groep 8.

Ook voeren wij dit jaar de eindmusical op. Deze zal begin juli worden opgevoerd! Ook brengen wij een bezoek aan een theaterstuk in het Trefpunt in Warmond. Een bezoek aan de Kindergemeenteraad en een bezoek aan een middelbare school zitten ook in het pakket van uitjes binnen groep 8. Voor meerdere activiteiten wordt u uiteraard via de mail op de hoogte gehouden.

Huiswerk groep 8
Het doel van het huiswerk opgeven is dat de kinderen leren plannen, leren studeren en wennen aan het thuis werken. Ook oefenen zij hierbij leerstofonderdelen die in de klas zijn behandeld.

Er is een aantal afspraken over het huiswerk:

Het huiswerk is altijd een verlengde van behandelde stof
De opdrachten worden van tevoren toegelicht en duidelijk omschreven. Ook worden deze vastgelegd in de agenda. Deze zit in de huiswerkmap van de kinderen. (Mocht het nu zijn dat een opdracht toch onduidelijk is, dan kan de leerling altijd bij de juf langskomen voor uitleg!)
De omvang van werkopdrachten is beperkt. Zij hoeven geen uren te studeren per dag.
Voor proefwerken heb je altijd minimaal een week studietijd.
De frequentie van het huiswerk opgeven wordt langzaam opgevoerd.
Soms worden opdrachten op andere dagen opgegeven om het gevoel voor planning bij te brengen en prioriteiten te leren stellen. (Dit zal later in het jaar zijn).
Er zijn vaste onderdelen op vaste dagen in de week(maken en/of leren).
Agenda wordt geleverd door school, deze zit in de huiswerkmap.
Opdrachten worden aangegeven op het bord in de klas en deze vindt u tevens op onze Padlet. Bij ziekte of afwezigheid willen we de kinderen stimuleren zelf het initiatief te nemen om bij te werken, stencils te vragen, uitleg etc.
Als ouder kunt u een belangrijke ondersteunde rol spelen voor uw kind. U kunt vragen naar de agenda/huiswerk overhoren, vaste tijdstippen en werkplekken instellen en corrigeren als dat nodig is.

Overige afspraken

Bij problemen over de stof/opdracht mogen na schooltijd altijd vragen gesteld worden voor de uiterlijke inleverdatum
De gemaakte opdrachten mogen uiteraard eerder ingeleverd worden in de daarvoor bestemde bakjes. Dit is belangrijk voor de huiswerkhouding, de vorming en zeker interessant voor de leerkracht om te zien wie dit doet.
Je levert je werk op tijd en netjes in.
Als je werk niet inlevert, noteer ik dit bij huiswerkverzuim. Eventueel krijg je dan vervangend werk (tenzij je ouders een schriftelijke uitleg kunnen geven).
De kinderen moeten leren zuinig met huiswerkmateriaal om te gaan (verloren werk bijmaken).
De huiswerkhouding/mentaliteit speelt een belangrijke rol bij de advisering naar de ouders en het V.O. toe.

Gerichte ontwikkeling met het oog op Voortgezet Onderwijs (V.O.):

Wij willen de stap naar het V.O. voor de kinderen zo soepel mogelijk laten verlopen. Dat houdt in dat ze goed voorbereid moeten zijn. Niet alleen cognitief, maar ook op het gebied van zelfredzaamheid.


Advies Voortgezet Onderwijs (V.O.)
Zoals elk schooljaar in groep 8 krijgt u van de leerkracht een advies voor het voortgezet onderwijs voor uw zoon/dochter.

 

 

 

leerkrachten

Groep 8

Meester Siebe en juf Lisetta