Stel cookie voorkeur in

Huisvesting

Op maandag 31 augustus 2020 stond het IHP op de agenda tijdens de commissie Welzijn. Wat is er besproken?

Op 31 augustus hebben Paul den Besten (woordvoerder werkgroep Definitieve Uitbreiding Andreasschool), Kina Groenewoud (directeur)  en Omar Ramadan (bestuursvoorzitter Sophia Scholen) ingesproken bij een commissievergadering van de gemeenteraad van Teylingen over de uitbreiding van de school met vier lokalen. Die uitbreiding staat in het algemene plan van de gemeente voor alle onderwijshuisvesting, maar het krediet voor deze verbouwing is nog niet verstrekt. Waar de kosten van de uitbreiding van de school zelf al een tijd redelijk in beeld zijn, lijken de parkeerplaatsen voor de buurt nu fiks duurder dan begroot. Gemeente en Sophia Scholen onderzoeken nu samen hoe de kosten voor extra lokalen en parkeerplaatsen te beheersen en vertrouwen erop dat dit binnenkort lukt. Om geen tijd te verliezen is al gestart met voorbereidende werkzaamheden.

Hoe staat het er op dit moment (juli 2020) voor met het proces rond de definitieve huisvesting?

De Andreas heeft – zoals u weet – een structureel tekort aan klaslokalen. Concreet betekent dit dat vanaf volgend jaar een aantal groepen op een andere locatie onderwijs zal volgen. In een eerdere nieuwsbrief is al aangegeven dat de groepen 3 en 4 vanaf volgend jaar in het Cluster onderwijs krijgen. Deze situatie vinden wij allemaal onwenselijk en onderstreept de noodzaak dat de definitieve uitbreiding van de Andreas zo snel mogelijk plaats moet gaan vinden. Stichting Sophia Scholen is hierover in gesprek met de gemeente. Afgelopen dinsdag zijn een aantal raadsleden ook op de Andreas geweest om de situatie met eigen ogen te zien.

Een aantal betrokken ouders hebben zich verenigd in de Werkgroep Definitieve Uitbreiding Andreasschool. Doel is om ook namens de ouders bij de gemeente te onderstrepen dat de definitieve uitbreiding van de Andreas niet langer op zich kan laten wachten. De werkgroep heeft hiertoe een brief aan de gemeente verstuurd. Naast deze brief is gebruik gemaakt van het spreekrecht in de raadsvergadering van 9 juli. Uit de raadsvergadering is naar voren gekomen dat dit onderwerp in de eerstvolgende commissievergadering (31 augustus) op de agenda zal worden gezet. Tot die tijd zullen er geen nieuwe ontwikkelingen zijn. Zodra er weer nieuws is, zal ik dat wederom met u delen in de nieuwsbrief. 

 

Met vriendelijke groet, namens,

Werkgroep Definitieve Uitbreiding Andreasschool

Hoe ziet de verbinding er concreet uit tussen beide locaties tot de herfstvakantie?

Per project (van vakantie tot vakantie) staan minimaal twee activiteiten gepland waarvoor de kinderen van het Clustergebouw naar het gebouw aan de Rembrandtlaan gaan. 
 
• Vrijdag 04-09-'20:             zomerfeest

• Vrijdag 11-09-'20:             kermisochtend 

• Maandag 14-09-'20:         sportochtend op het sportveld Rembrandtlaan 

• Woensdag 14-10-'20:       afsluiting thema 'Waar is het?/ Europa'
 
Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de kinderen die in het Clustergebouw les krijgen trots zijn op hun locatie. Er zullen in het Clustergebouw ook gezamenlijke vieringen en andere gezamenlijke momenten plaatsvinden. De groepen die les krijgen aan de Rembrandtlaan zullen hierin betrokken worden waar gewenst. De oudercommissie zal zowel in het gebouw aan de Rembrandtlaan als in het Clustergebouw actief zijn.

Hoe zien de flexibele schooltijden voor ouders met kinderen op zowel het Clustergebouw als Rembrandtlaan eruit?

Vanuit de digitale ouderavond en de werkgroep kwam sterk de wens om met flexibele schooltijden te werken voor ouders met kinderen die zowel naar de Rembrandtlaan als naar het Clustergebouw gaan. De schooltijden zullen er als volgt uit gaan zien:
 
• Zowel bij de Rembrandtlaan als het Clustergebouw gaan de deuren om 8.15 uur open.

• Voor de groepen 5 t/m 8 en ouders met kinderen op één locatie blijven de reguliere schooltijden gelijk. Dus van 8.30 uur tot 14.30 uur met uitzondering van de woensdagen: 8.30 uur tot 12.15 uur. 
 
Voor ouders met kinderen op beide locaties geldt:
 
• Ochtend: brengen tussen 8.15 uur en 8.45 uur.

• Middag: ophalen tussen 14.15 uur en 14.45 uur. Met uitzondering van de woensdagen: 12.15 uur - 12.45 uur. 
 
De MR is op de hoogte gesteld van deze aangepaste schooltijden voor ouders met kinderen op beide locaties. 

Wat kan ik doen wanneer het mij niet lukt om mijn kind van of naar het Clustergebouw te brengen?

Ouders kunnen zich opgeven voor de Clusterapp. Via deze Clusterapp kunnen afspraken gemaakt worden omtrent het vervoer van en naar het Clustergebouw. De Clusterapp wordt gefaciliteerd door ouders. Leden van de werkgroep, Cynthia de Klerk en
Larissa Molenkamp, zullen de groepsapp opzetten met de daarbij geldende richtlijnen. De groepsapp wordt alleen gebruikt voor noodzakelijke vragen rond het vervoer. Mocht er zich een noodsituatie voordoen en volgt er geen reactie in de groepsapp dan kunt u naar school bellen.

Wanneer evalueert de werkgroep de gemaakte afspraken?

Met de werkgroep organiseren wij voor de herfstvakantie een evaluatiemoment. Wat werkt? Wat vraagt aanpassing? Onderwerpen als de flexibele schooltijden voor broertjes en zusjes, de appgroep, ervaring Clustergebouw en verbinding met Andreasschool Rembrandtlaan zullen dan worden geëvalueerd. Alle ouders van de kinderen in de groepen 3 en 4 worden betrokken in de evaluatie middels een vragenlijst in SchouderCom. De werkgroep komt voor de herfstvakantie bij elkaar om de antwoorden te bespreken en waar nodig/mogelijk de afspraken aan te passen. 

Als ouder wil ik graag een kijkje nemen in het Clustergebouw. Is dit mogelijk?

De kinderen en de werkgroep hebben al een kijkje kunnen nemen in het Clustergebouw. Ook voor de andere ouders is het natuurlijk van belang om een beeld te krijgen van het gebouw. Hoe wij dit gaan organiseren hoort u op een later tijdstip in verband met de mogelijke aanpassing van de RIVM richtlijnen na de zomervakantie.

Hoe wordt het bewegingsonderwijs georganiseerd?

De kinderen zullen iedere maandag- en donderdagmiddag in de sporthal in het Clustergebouw gymles krijgen van een vakdocent, Soraya Witteman. Daarnaast zullen de leerkrachten in samenwerking met Soraya verschillende sportmomenten per schooljaar proberen in te plannen op het sportveld aan de Rembrandtlaan, zodat de kinderen ervaring op het sportveld blijven houden. Het eerste sportmoment op het sportveld aan de Rembrandtlaan staat gepland op maandagochtend 14-09-’20. De organisatie van het bewegingsonderwijs is opgesteld door de vakdocenten en het team. 

Wat is de eerste ervaring van de kinderen, werkgroep en leraren in het Clustergebouw?

Op vrijdag 26-06-‘20 zij wij met de toekomstige groepen 3 en 4 een kijkje gaan nemen in het Clustergebouw. Ook de ouders van de werkgroep zijn door het gebouw gelopen. De eerste ervaringen zijn positief. Een aantal reacties: 
 
• De lokalen zijn ruim.

• De grote hal wordt als fijn ervaren. Dit biedt veel mogelijkheden voor het werken binnen onze projecten van Alles-in-1 in samenwerking met onze oudercommissie. Ook is het idee genoemd door de werkgroep om tijdens het overblijven samen te eten met de verschillende groepen in deze ruimte. Hoe en of de leerkrachten dit gaan organiseren is nog niet besloten.  

• De lokalen en de entree hebben een opfrisbeurt nodig. De medewerkers facilitaire zaken van Sophia Scholen zijn bezig met de organisatie hiervan. 

• Een schoolplein waar heerlijk gespeeld kan worden.

Hoe worden de ouders betrokken in het verdere proces rond de huisvesting?

De ouders van de toekomstige leerjaren 3 en 4 konden zich opgeven om mee te denken in twee werkgroepen. De werkgroepen zijn inmiddels gevormd en de eerste bijeenkomsten zijn een feit.

Een werkgroep zal zich richten op de communicatie met de gemeente, want hoe zorgen wij ervoor dat de gemeente de urgentie van de definitieve huisvesting ziet? Hoe kunnen wij ouders betrekken in dit verdere proces en allle ouders van de Andreas op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen? 

De andere werkgroep richt zich op praktische zaken rond de tijdelijke huisvesting in het Clustergebouw. Hierbij valt te denken aan de schooltijden, het houden van een duurzame verbinding tussen beide gebouwen en het meedenken hoe het 'Andreasgevoel' ook in het Clustergebouw ervaren kan worden. Deze werkgroep heeft inmiddels een kijkje genomen in het Clustergebouw en zullen een belangrijke rol spelen als klankbord. 

Hoe is het vervoer geregeld van de BSO naar school?

Door Lisen Bakkenes, Locatie manager Rembrandtlaan:

De kinderen die op de Rembrandtlaan locatie blijven worden opgehaald of gebracht met een auto van Smallsteps, maar het kan ook zijn dat de pedagogisch medewerker met de kinderen gaat lopen.

De kinderen die naar een bovenbouw locatie gaan mogen in groep vier kiezen of ze onder begeleiding van een pedagogisch medewerker fietsend naar de BSO komen of met de auto opgehaald worden. Vanaf groep vijf gaan alle kinderen op de fiets naar de BSO onder begeleiding van een pedagogisch medewerker.

Waar worden de BSO kinderen opgevangen?

Door Lisen Bakkenes, Locatie manager Rembrandtlaan: 

De kinderen blijven op de BSO locatie van de Rembrandtlaan. Toch zijn er ook een aantal andere mogelijkheden.

Ook bevinden zich in het clustergebouw BSO groepen van Smallsteps. Mocht u daar liever gebruik van maken neem dan contact op met bas.vos@smallsteps.nl voor de mogelijkheden.

Zit uw kind in groep vier dan is er de mogelijkheid om na de herfstvakantie door te stromen naar de bovenbouw locaties Sportpark of de Watervilla. Hiervoor kunt u contact opnemen met jaap.dorp@smallsteps.nl

Ook wanneer u denkt dat uw kind hier voor de herfstvakantie al aan toe is.

Hoe wordt er omgegaan met bezwaren?

Formeel is het niet mogelijk om bezwaar te maken tegen dit besluit.

De ouders die een brief hebben gestuurd met een bezwaar worden uitgenodigd voor een gesprek waarin de openstaande vragen worden toegelicht.

Hoe verloopt de communicatie met ouders na de digitale ouderavond?

De ouders worden op de hoogte gehouden van de voortgang in dit traject via schooldirectie. Nieuwe ontwikkelingen worden gedeeld in de wekelijkse nieuwsbrief. 

Daarnaast worden twee werkgroepen opgericht waar ouders uit de huidige groepen 1-2 en 3 zich voor op kunnen geven: 

-Een werkgroep rond de communicatie definitieve huisvesting o.l.v. de bestuurder van Sophia Scholen.

-Een werkgroep rond de organisatie van de tijdelijke huisvesting van de leerjaren 3 en 4 in het Clustergebouw o.l.v. de middenbouwcoördinator. De directeur is bij beide werkgroepen betrokken.

Wie heeft de regie in het aanvraagproces?

Er zijn een aantal rollen die als volgt zijn ingevuld:


- De gemeente gaat over de huisvesting (toekenning van de ruimte en de locatie), de gemeente stelt ook de middelen beschikbaar voor nieuw en verbouw.
- Sophia scholen gaat over het indienen van de aanvraag voor uitbreiding hier liggen wettelijke kaders en normen aan ten grondslag er is recht op een aantal m2 per leerling.
- Schooldirecteur gaat over het onderwijs en de wijze waarop vorm en inhoud gegeven worden aan het onderwijs en de bezetting van het gebouw.

Kunnen we alsnog niet voor de tijdelijke huisvesting op het schoolplein gaan?

Dit is geen optie meer. Dit heeft in eerste instantie wel de voorkeur gehad van de schooldirecteur en het bestuur van Sophia Scholen.
Vanuit de gemeente raad is aangegeven dat het de voorkeur heeft om te investeren in permanente uitbreiding i.p.v. tijdelijke uitbreiding omdat de kosten voor tijdelijke uitbreiding eenmalige kosten met zich meebrengen voor een relatief korte periode (2 a 3 jaar). Sophia Scholen heeft belang bij permanente uitbreiding en stelt dit boven tijdelijke uitbreiding en heeft er daarom voor gekozen geen verzoek meer in te dienen voor tijdelijke lokalen.

Er staat 1,5 miljoen euro op de website van de gemeente voor de definitieve uitbreiding. Het geld is dus al toegekend? Is dit niet wat veel?

Dit budget staat in het IHP vermeld. Formeel moet er nog een krediet aangevraagd worden bij de gemeente raad van Teylingen. Pas na toekenning van dit krediet worden de middelen ter beschikking gesteld aan Sophia Scholen. Op basis van de eerste doorrekening (concept kostenraming) lijkt dit budget nodig om de uitbreiding te realiseren van 4 lokalen.

Wat is de tijdlijn als we kijken naar de aanvraag bij de gemeente m.b.t. de huisvesting?

- 2017 Spreidingsplan (gesprekken over uitbreiding van de Andreas)

- 2018 Aanvraag tijdelijke en permanente uitbreiding
- 2019 (januari)  Ontwikkelingen traject Voorhout – Oost
- 2019 (september) krediet aanvraag tijdelijke uitbreiding Andreas
- 2019 (december) intrekken tijdelijke uitbreiding
- 2019 (december tot 1e kw 2020) ontwikkelen spreidingsplan
- 2020 (mei) oplevering spreidingsplan

Hoe zit het met het contract van Smallsteps? Waarom kan de kinderopvang niet uit het gebouw en kunnen die lokalen gebruikt worden voor de drie groepen?

De lokalen die Smallsteps in gebruik heeft zijn onttrokken aan de onderwijsbestemming. Smallsteps betaald hier huur voor aan de gemeente Teylingen.
Bij de bouw van de Andreasschool is heel bewust gekozen voor een brede school waarbij onderwijs en kinderopvang zijn gevestigd in één gebouw en intensief samenwerken.

Wij hebben bewust gekozen voor het Kindcentrum; onderwijs en opvang in één gebouw. Hoe ziet dit er voor de groepen 3 en 4 uit vanaf schooljaar 2020-2021?

De Voor- en Naschoolse opvang wordt georganiseerd door Small Steps. De kinderen die van deze opvang gebruik maken kunnen dat blijven doen. Small Steps zal de kinderen van en naar de locatie brengen. De opvang blijft plaatsvinden in het gebouw aan de Rembrandtlaan, zodat broertjes en zusjes samen blijven.