Ons onderwijs

Cognitie

Elke kind werkt op zijn eigen niveau. Dit verwezenlijken we door te werken met Snappet onderwijs en de instructies aan te bieden op drie niveaus. Hierbij krijgt de leerkracht ondersteuning van een onderwijsassistent. Na de expliciete directe instructie maakt de leerling zijn werk op de tablet. Dit werk is afgestemd op het niveau van het kind. We werken bij de vakken rekenen, spelling en taal op de tablet en geloven in de afwisseling met concrete materialen. Zo gebruiken wij bij rekenen bijvoorbeeld de materialen van 'Met Sprongen Vooruit'.

In groep 3 werken wij met de nieuwste versie van de methode 'Veilig Leren Lezen'. 

Voor begrijpend lezen en woordenschat maken wij gebruik van de methodes Nieuwsbegrip en Alles-in-1. 

Vanaf groep 1 krijgt elke leerling Engels. Het onderwijs in de Engelse taal is erop gericht de kinderen in staat te stellen het Engels te gebruiken als communicatiemiddel. Door de komst van de tablet is het schrijfonderwijs een speerpunt geworden in de school. Alle kinderen krijgen vanaf groep 1 schrijfonderwijs met de methode die passend is bij de bouw. Vanaf groep 1 wordt er gewerkt met een weektaak. De kinderen plannen hun eigen werk en leren hierin eigen keuzes te maken.

Voor het vak verkeer gebruiken we de methode School op Seef. Deze methode leert de kinderen het vak verkeer in de praktijk.

Aan elk kind wordt gedurende hun schoolloopbaan een evenwichtig cultureel programma aangeboden. Dit programma stemmen wij af binnen de projecten. Hierbij kunt u denken aan een museumbezoek of een theatervoorstelling. 

Kinderen bewegen veel en graag. Het behouden van die actieve leefstijl is een belangrijke doelstelling van het bewegingsonderwijs. De lessen bewegingsonderwijs worden 2x per week gegeven door een vakleerkracht.

Vanaf groep 1 leren we de kinderen programmeren. We gebruiken hiervoor Beebot, Bomberbot en er worden lessen gegeven door de Young Engineers. 

Sociaal vaardig

In deze tijd is het belangrijk om de kinderen samenwerkingsvaardigheden aan te bieden. We werken vanaf groep 1 met coöperatieve werkvormen. Kenmerkend voor coöperatief of samenwerkend leren is de noodzaak voor leerlingen om bij het uitvoeren van een leertaak met elkaar samen te werken. De achterliggende gedachte van deze vorm van leren is dat kinderen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar.

We werken op school in alle groepen met de methode Kwink. Tevens wordt er in groep 3 t/m 7 gewerkt met Taakspel. In groep 6 worden lessen sociale weerbaarheid gegeven door de GGD.

Thematisch onderwijs

Wij geloven in het thematisch, samenhangend onderwijs en het samen beleven in de school. We werken met de methode Alles-in-1. Per jaar staan er 5 projecten schoolbreed centraal. De domeinen geschiedenis, aardrijkskunde, cultuur, natuur en techniek worden met elkaar verbonden ( www.alles-in-1.org). 

Je eigen talent

Het leren in verschillende contexten, het ontwikkelen van je eigen talent en het groepsdoorbrekend werken zijn voor ons belangrijke pijlers. Dit geven wij vorm in ons atelieronderwijs. Meerdere periodes per jaar mogen de kinderen zelf kiezen aan welk atelier ze willen deelnemen. We proberen de ateliers zoveel mogelijk af te stemmen op het project dat in de school centraal staat. De ateliers worden onder andere georganiseerd door leerkrachten, medewerkers van de Speelbrug, ouders, stagiaires en externen.