Aanmelden

Samen met Partou bieden we een combinatie van onderwijs en opvang aan kinderen van 0 tot 14 jaar. Dit bieden we in een veilige, gestructureerde omgeving aan van 7 uur 's ochtends tot 19 uur 's avonds.

Wij vinden dat de Andreasschool een goede keuze is, omdat:
 • We onderwijzen vanuit passie en betrokkenheid.
 • We geloven in thematisch, samenhangend en ontwikkelingsgericht onderwijs.
 • We kinderen zelfstandigheid en zelfredzaamheid bijbrengen zonder de context van gezamenlijkheid uit het oog te verliezen.
 • We op onderwijskundig gebied een goede mix bieden van traditioneel en innovatief onderwijs.
 • We het belangrijk vinden vanuit respect voor ieders geloofsovertuiging en levensbeschouwing, kinderen te laten kennismaken met het katholieke geloof.
 • We aandacht hebben voor het individuele kind en samen met ouder(s) of verzorger(s) streven naar optimale resultaten.
Toelating van kinderen van een andere school

Als kinderen van een andere school willen overstappen naar onze school, wordt in een gesprek met de directeur de reden van de overstap besproken. Na het gesprek zoekt de directeur of intern begeleider contact met de basisschool van herkomst. Uitgangspunt van dat gesprek is om de onderwijsbehoeften van het aangemelde kind te bespreken, voordat de definitieve beslissing genomen wordt om het kind te plaatsen. Tevens wordt om toezending van het onderwijskundig rapport van de leerling gevraagd.

Kennismaken?

U kunt altijd contact opnemen met de school om een vrijblijvende afspraak te maken.

Aanmeldprocedure

U en uw kind zijn van harte welkom op de Andreasschool en wij nodigen u uit voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit kennismakingsgesprek krijgt u informatie over onze school en is er tijd voor een rondleiding. Daarbij is er natuurlijk gelegenheid om een kijkje te nemen in de verschillende groepen. 

Uw kind is ingeschreven bij de Andreas als:

 • u een kennismakingsgesprek heeft gehad met de directeur.  
 • u een aanmeldingsformulier bij ons heeft ingeleverd.
 • u hiervan een bevestiging heeft ontvangen per email.
Hoe verder

Zes weken voordat uw kind vier jaar oud wordt, ontvangt u een pakket met de nodige informatie (o.a. een vragenlijst en de overeenkomst TSO) en een uitnodiging van de toekomstige leerkracht om te komen wennen op school. Twee à drie weken na de start van uw kind zal er een intakegesprek plaats vinden om te horen hoe de eerste weken zijn gegaan. Wilt u het pakket ingevuld meenemen naar het intakegesprek. Tijdens dit gesprek zal de vragenlijst worden besproken. Uw kind is hierbij van harte welkom.

Wanneer start uw kind

Kleuters stromen in tot 1 juni van het actieve schooljaar. Als uw kind tussen 1 juni en einde zomervakantie 4 jaar wordt, start uw kind bij aanvang van het nieuwe schooljaar.

Bij de samenstelling van de kleutergroepen hanteren wij de volgende criteria:
 • de verhouding jongens-meisjes
 • geen broertjes/zusjes bij elkaar (bij plaatsing van tweelingen vindt vooraf overleg met de ouders plaats)
 • het aantal kleuters met extra zorg

Het besluit in welke groep een kind geplaatst wordt, ligt altijd bij de school.

Een kind wordt leerplichtig op de eerste dag van de maand, die volgt op de maand dat een kind vijf jaar is geworden. Ouders kunnen bij de directeur de brochure "Leerplicht" en "Vrijstelling van leerplicht" opvragen. Het betreft een uitgave van Regionaal Bureau Leerplicht https://rbl-hollandrijnland.nl/ouders/verlof/. 

Hopelijk tot ziens bij de Andreasschool!